650 TL Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz!
 • TRY

AYDINLATMA METNİ

AYDINLATMA METNİ

 

Yargıcı Konfeksiyon İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi (“Yargıcı”), mağazalarımızdan veya www.yargici.com  alan adlı internet sitemiz üzerinden yapacağınız alışverişler kapsamında çeşitli kişisel verilerinizi elde etmektedir. Bu kapsamda Yargıcı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca ‘veri sorumlusu’ addedilmekte olup, KVKK’nın 10. Maddesi uyarınca işbu Aydınlatma Metni’ni dikkatinize sunarız.

 

 1.                   Veri Sorumlusu

Unvanı            : Yargıcı Konfeksiyon İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi

Adres             : Gülbahar Mah. Cemal Sahir Sok. Profilo Plaza B Blok No:26/28 Mecidiyeköy İstanbul

İnternet sitesi  : www.yargici.com

Tel / Fax          : 02122343400 - 02122471271

MERSİS         : 938001535700012

 1.                   İşleme Amaçları

Alışveriş esnasında toplanan kişisel verileriniz, ancak açık rızanız ya da KVKK’nın 5/2 maddesinde belirtilen hukuka uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde işlenmektedir:

 

 •         KVKK’nın 5/2/a maddesi kapsamında kanunlarda açıkça öngörülmesi ve 5/2/ç maddesi kapsamında veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması nedeniyle başta 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemeleri olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve sizlerden gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilerek çözüme kavuşturulması,

 

 •                     KVKK’nın 5/2/f maddesi kapsamın ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması nedeniyle üyelik koşullarının ve hizmetlerin iyileştirilmesi ile sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için kimliğiniz ifşa edilmeden istatistik dâhil gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi, veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedeklemenin gerçekleştirilmesi ve Yargıcı lokasyonlarında kameralar aracılığı ile güvenliğin sağlanabilmesi,

 

 •                     KVKK’nın 5/2/c maddesi kapsamında sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle internet sitemizde yer alan üyeliğin tesis edilebilmesi, Yargıcı’dan aldığınız ürün ve/veya hizmetin ifası için ürün bedelinin ödenmesi ve kargo ile gönderim yapılması gibi gerekli işlemlerin yerine getirilmesi (kredi kartı ile yapılan ödemelerde kullandığımız aracı hizmet sağlayıcının sunucusunun yurtdışında olması nedeniyle yurtdışına aktarım gerçekleştirilecektir), Yargıcı tarafından çıkarılan ve/veya çıkarılacak olan her türlü sadakat kart ile Yargıcı web sitesi üyelikleri ile ilgili bildirimlerin (yenileme, sona erme vb.) yapılması, üyelik ve/veya iade koşullarında olabilecek değişiklik ve yeniliklerin bildirilmesi, katılmanız halinde çekiliş vb. hususların gereğinin yerine getirilmesi,

 

 •                     KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında açık rıza vermeniz koşuluyla Yargıcı’nın etkinlikleri ve özel günlere ilişkin bilgilendirmeler de dâhil olmak üzere daha etkin bir şekilde iletişim kurulabilmesi,
 •                     KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında açık rıza vermeniz koşuluyla Yargıcı’nın hem kendilerinin hem de anlaşmalı oldukları 3. firmaların ürün, avantaj, indirim, kampanya ve çekilişlere ilişkin bilgi verilmesi amacıyla Yargıcı’nın sizlerle iletişime geçebilmesi ve elektronik ticari ileti gönderebilmesi,
 1.                   İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda anlaşmalı olunan kargo firmasına, gerektiği takdirde resmi mercilere ve www.yargici.com alan adlı internet sitesi başta olmak üzere Yargıcı web siteleri, sosyal medya platformları ve yazılımları için anlaşmalı olduğu ve sunucuları yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan aracı hizmet sağlayıcı firmalara aktarılabilecektir.  

 

 1.                   Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Yukarıda sayılan amaç ve sebeplerle işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz internet sitesine üyelik başvurunuz esnasında, üyeliğiniz boyunca veya üye olmadan alışverişe devam etmeniz halinde alışveriş esnasında yazılı olarak elektronik ortamda veya mağazalarımızdan alışveriş yaparken fiziki ortamda veya bizlerle iletişime geçtiğinizde sözlü olarak toplanmaktadır.

 

 

 1.                   İlgili Kişinin Hakları

 

İlgili kişi olarak, tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili;

 

 •           Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 •           Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 •           Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 •           Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 •           Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini         isteme,
 •           KVKK madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 •           Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya KVKK madde 7 kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin, kişisel        verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 •           İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle      kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 •           Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

 

Kişisel verilerinizle ilgili olarak, KVKK madde 11 kapsamında yukarıda açıklanan haklarınızdan herhangi birini kullanmak istediğiniz takdirde, aşağıda belirttiğimiz şekillerde  linkinde yer alan formu aracılığı ile yazılı olarak Şirketimize başvurabilirsiniz.

 •   Şirket’in Gülbahar Mah. Cemal Sahir Sok. Profilo Plaza B Blok No:26/28 Mecidiyeköy İstanbul adresine gelerek,
 •   Şirket’in Gülbahar Mah. Cemal Sahir Sok. Profilo Plaza B Blok No:26/28 Mecidiyeköy İstanbul adresine noter veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla gönderilerek veya
 •  Şirket’in yargici@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından tarafımıza daha önce bildirilen ve Şirket’imiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak.

 

Yargıcı bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracak ve yazılı veya elektronik ortamdan tarafınız ulaştırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret alınabilecektir.

 

Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman  yargici@hs03.kep adresine elektronik posta yoluyla veya bizzat Gülbahar Mah. Cemal Sahir Sok. Profilo Plaza B Blok No:26/28 Mecidiyeköy İstanbul adresine gelerek bildirebilirsiniz.

 

Yargıcı © 2022 Tüm hakları saklıdır. Inveon Logo
Mastepass-Güvenli Alışveriş
Mastepass-Güvenli Alışveriş